.

:  
 
:  +30 C
:  3 /
:  
:  0 
:  32 %

Hurghada Safaga Way
Hurghada Safaga Way
 

Sheraton Resort 5* - Sheraton Resort 5*!